Mis on takseerkirjeldus?

Mets on hea ja stabiilne investeering, mille väärtus kasvab mõõdukalt ajas ning mis võib anda ka iga-aastast tulu, kui oskad seda õigesti majandada. Nagu igas teises valdkonnas on ka metsa majandamises teatavad nõuded ja dokumentatsioon, mis tagavad meie metsades eetilise tegevuse. Vastutustundliku metsamajanduse üks tähtsamaid dokumente on takseerkirjeldus. Mis see on ja milleks on takseerkirjeldust vaja?

Mis on takseerkirjeldus?

Selleks, et metsa teadlikult majandada ja sellelt võimalikult suurt tulu teenida, on vaja esmalt teada, milline mets on ja millises seisukorras see on. Metsa seisukorrast aitavad ülevaate saada inventeerimisandmed ehk sisuliselt takseerkirjeldus. Mis see on? Oletame, et omanikul on 15 ha suurune metsakinnistu ja ta soovib selles teostada raiet. Metsaseaduse järgi on harvendusraie ja uuendusraie teostamiseks vajalikud kehtivad inventeerimisandmed siis, kui juriidilise isiku metsa pindala on suurem kui 2 ha ja eraisikul suurem kui 5 ha. See tähendab, et meie näiteks toodud metsaomanik vajab oma raie teostamiseks kehtivaid inventeerimisandmeid.

Kuidas kontrollida, kas metsal on kehtivad inventeerimisandmed?

Oma metsakinnistu inventeerimisandmete olemasolu on võimalik kontrollida Metsaregistri Metsaportaalist, sisestades otsinguribale katastritunnuse. Juhul, kui kehtivad inventeerimisandmed puuduvad, on vaja need tellida. Sellega saab aidata tegevusloaga metsakorraldusettevõtte taksaator ehk metsakorraldaja, kes jagab metsa takseertunnuste põhjal eraldisteks ja koostab iga eraldise kohta detailsema takseerkirjelduse.

Mis on eraldis ja miks on metsa eraldisteks jagamine oluline?

Meie maaomanikul on 15 ha mets, oletame et taksaator jagab selle kümneks 1,5 ha suuruseks eraldiseks. Eraldisteks jagamine toimub ühetaolisuse põhimõttel – ühte eraldisse püütakse jätta sarnase vanuse, kõrguse, rinnaspindala ja kasvukohatüübiga puud, et iga eraldise sees oleks võimalik kasutada ühesuguseid majandamisvõtteid. Kui samal metsakinnistul on näiteks raieküpse metsaga metsamaad, kuid ka arvestatav osa keskealise metsaga metsamaad, jagatakse need eraldiseisvateks eraldisteks – et raieküpses eraldises oleks võimalik teha uuendusraie (ehk lageraie) ning keskealises metsaosas näiteks harvendusraie.

Milliseid andmeid takseerkirjeldus sisaldab?

Nüüd koostab taksaator iga eraldise kohta takseerkirjelduse, et kaardistada iga metsaeraldise täpsemad inventeerimisandmed ja puistu seisukord. Takseerkirjelduses on välja toodud:

 • eraldise number
 • eraldise pindala
 • peapuuliik
 • arengu­klass
 • tuleohuklass
 • metsa majandamise kitsendused
 • kasvukohatüüp
 • boniteediklass ja kõrgusindeks
 • rinnas­pindala või puude arv hektaril
 • hektari­tagavara
 • lisateave kahjustuste ja iseärasuste kohta

Kuid takseerkirjeldus ei piirdu ainult üldise infoga eraldise kohta. Oletame, et tegemist on segametsaga, kus kasvavad näiteks kuused, männid ja haavad. Takseerkirjeldus toob iga puistuelemendi kohta välja:

 • puuliigi
 • rinde
 • koosseisu­kordaja
 • keskmise vanuse
 • keskmise kõrguse
 • keskmise rinnasdiameeteri

Juhul, kui mets on saanud kahjustada, määrab metsakorraldaja ära:

 • kahjustatud puuliigi
 • kahjustuse põhjuse
 • kahjustatud puude osakaalu protsentides
 • kahjustusastme
 • kahjustuse ulatuse meetrites

Takseerkirjeldus annab hea ülevaate puistu liigilisest kooseisust, metsatagavarast, järelkasvust, ja puude tervislikust seisundist. Samuti on takseerkirjelduses andmed viimase 10 aasta jooksul tehtud metsamajanduslikest töödest ning metsakorraldaja välja toodud soovituslikud metsamajandamise võtted järgmise 10 aasta jooksul rakendamiseks.

Miks on takseerkirjeldust vaja?

Takseerkirjelduse peamine eesmärk on abistamine teadlikul metsa majandamisel. Teave puistu raieküpsuse ja kasvustaadiumite kohta aitab teha õigeaegseid raieid ning seeläbi puidult suurimat võimalikku tulu teenida. Isegi kui metsaomanikul ei ole plaanis kohe raieid teostada, annab takseerkirjeldus ülevaate metsa tagavarast ja seisukorrast ning annab lähteinfot metsa kvaliteedi parandamiseks vajalike tööde tegemiseks.

Iga metsaomaniku eesmärk peaks olema kvaliteetse ja terve puistu kasvatamine. Teadlikkus metsa seisukorrast ja õigeaegselt teostatud hooldustööd aitavad metsa tootlikkust kuni poole võrra tõsta.

EstEst PR – Sinu abimees teadlikul metsa majandamisel

Metsa majandamine vastutustundlikult ja informeeritud viisil on pikas perspektiivis alati tulusam, kui mõtlematu lageraie. Olles juba 25 aastat tegelenud Eesti metsade ostu, müügi ja majandamisega teame jätkusuutliku metsamajanduse põhimõtteid. Saame aidata metsamaa eraldisteks jagamisel ja takseerkirjelduste koostamisel. Soovid teada saada, mida peaksid oma metsaga järgmiseks tegema? Võta meiega ühendust – saame Sind aidata.